Preacher: Rev. Matt Gearke

Fire

June 9, 2019 Bible Text: John 14:8-17, 25-27; Acts 2:1-21 | Rev. Matt Gearke

Living Stone

June 2, 2019 Bible Text: Colossians 1: 15-20; 1 Peter 2: 4-8 | Rev. Matt Gearke

Healer

May 19, 2019 Bible Text: Matthew 4:23-25; John 13: 31-35 | Rev. Matt Gearke

Good Shepherd

May 12, 2019 Bible Text: Matthew 4:23-25; John 13: 31-35 | Rev. Matt Gearke

Watchful Guide

April 7, 2019 Bible Text: Exodus 13:17-22 | Rev. Matt Gearke

Parent

March 24, 2019 Bible Text: Luke 15:11-32 | Rev. Matt Gearke

Potter

March 17, 2019 Bible Text: Jeremiah 18:1-12 | Rev. Matt Gearke